رفتن به محتوای اصلی
x

مدارک پزشکی

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :  عفت جعفری

سمت :  مسئول مدیریت اطلاعات سلامت

تحصیلات : کارشناس مدارک پزشکی

تلفن  : ۳۷۴۸۹۳۹۰          داخلی : ۵۰۱

e.jafari18@yahoo.com

 

رسالت بیمارستان:

اهمیت روزافزون بهره گیری از اطلاعات بطور فزاینده ای دانش اطلاع رسانی را توسعه داده است و بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان شفا با بهره گیری از نیروهای تحصیلکرده و با تلاش در اجرای دقیق استانداردهای اصول مدیریت داده ها در راستای ارائه خدمات سلامت مشغول به کار می باشد

مدارك پزشكي به عنوان محك ذيقيمتي از فعاليتهاي گروه بهداشتي و پزشكي و شاخص فعاليت كادر بيمارستاني، والاترين و باارزشترين اهرم برنامه ريزي و تصميم گيري هاي مديريتي در رده هاي اقتصادي، بهداشتي، آموزشي و پژوهشي مي باشد، از اينرو درك اهميت والاي آن به مثابه توسعه تفكر و بينش اطلاعاتي است.

اهدافي كه مدارك پزشكي تأمين مي كند عبارتند از:

۱- اساس برنامه ريزي و اطمينان از ادامه مراقبت از بيمار .

۲- ابزار ارتباطي بين پزشكان و ديگر كاركناني كه در مراقبت از بيمار سهيم مي باشند.

۳-جهت تهيه مدارك مستند از جريان بيماري و درمان بيمار.

۴- اساس مطالعه، بررسي و ارزشيابي.

۵-جهت كمك و پشتيباني قانوني از بيمار، بيمارستان و كاركنان مسئول.

۶-جهت تهيه اطلاعات براي استفاده در هزينه هاي درماني.

۷-آموزش و پژوهش.

شرح وظایف واحد مدارک پزشکی:

. كسب خط مشي و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه

نظارت بر واحدهاي تحت پوشش پذيرش ، بايگاني و اسکن ، آمار بيمارستان،کد گذاری

پذیرش بیماران بستری و اورژانسی و سرپایی و اخذ رضایت نامه ها ومدارک مرتبط با بیمه

تهیه و تنظیم آمار روزانه ماهیانه و سالیانه از فعالیتهای بیمارستان در بخشهای بستری،درمانگاهی و پاراکلینیکی و تهیه شاخصهای آماری و تکمیل و بروز رسانی سامانه های آماری وارائه آمار و شاخصهای مورد نیاز بخشها

کدگذاری بیماریها،اعمال خارجی ،علت خارجی و مرگ ومیر بر اساس کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریهاو تهیه گزارشات آماری بیماریها،اعمال جراحی  وعلت خارجی براساس کد های ICD

انجام فرایند رفع نقص پرونده های پزشکی و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی و تهیه شاخصهای مربوطه

اسکن کلیه اوراق پرونده های بستری و اورژانسی

کالر کدینگ و بایگانی پرونده های پزشکی طبق اصول استاندارد

پاسخگویی به کلیه مکاتبات اداری ،قضائی و حقوقی ارائه شده به واحد مدارک پزشکی

و سایر امور محوله طبق شرح وظایف واحد مربوطه