رفتن به محتوای اصلی
x

تجهیزات پزشکی

مرادی

نام و نام خانودگی   :   فاطمه مرادی

تحصیلات  :  کارشناس  

سمت : مسئول تجهیزات پزشکی

تلفن  :  ۳۷۴۸۹۳۹۰        داخلی   : ۲۳۸

 

تلفن مستقیم : ۳۷۴۸۰۸۳۴

پست الکترونیک : 

رسالت واحد : 
وظيفه بخش تجهيزات پزشكي بيمارستان شامل حضور فعال در فرآيند نيازسنجي و خريد تجهيزات پزشكي، ارائه برنامه جهت خريدهاي تجهيزات پزشكي و تائيد فني تجهيزات پيشنهادي ، آموزش كاركرد و نگهداري دستگاههاي پزشكي به كاربران جهت افزايش عمر مفيد دستگاهها و بهره برداري صحيح از تجهيزات پزشكي ، برنامه ريزي و نظارت و يا اجراي عمليات نگهداري پيشگيرانه و كاليبراسيون دستگاهها و برنامه ريزي و نظارت يا اجراي تعميرات لازم جهت بازگشت دستگاههاي معيوب به فرآيندهاي درماني مركز و بررسي و اعلام نظر فني در خصوص اسقاط دستگاههاي معيوب غير قابل تعمير مي باشد
شرح وظايف  :
 

-‏نظارت مستمر بر تامين و توزيع وسايل و تجهيزات پزشکي غير مصرفي مورد نياز بیمارستان ‏

-برنامه ريزي و اجراي طرح هاي آموزشي جهت کاربران دستگاهها و تجهيزات پزشکي .

-‎خريد ونگهداري و ذخيره سازي تجهيزات پزشکي مورد نياز ، جهت رفع نياز فوري مراکز در مواقع خاص و حوادث غيرمترقبه ..

-‎خريداري و پيگيري تامين قطعات يدکي دستگاههاي پزشکي مراکز تابعه .

-‎‎نظارت مستمر بر سرويس ونگهداري و تعمير دستگاهها وتجهيزات پزشکي مراکز تابعه .

-‎‎بررسي نياز هاي واقعي واولويت بندي بر اساس آن 

-ايجاد بانك اطلاعاتي جامع تجهيزات پزشكي ونظارت بر نحوه عملكرد آن