رفتن به محتوای اصلی
x

امور مالی

aslani

نام و نام خانوادگی  :  علیرضا   اصلانی

سمت : رئیس امور مالی 

تحصیلات :

تلفن مستقیم : ۳۷۴۸۹۳۹۶               تلفن  :    ۳۷۴۸۹۳۹۰               داخلی   :   ۱۰۹

شرح وظايف :

۱-طراحي ، توسعه ، استقرار و بروز آوري سيستم حسابداري ومالي مورد نياز بيمارستان به منظور انجام فعاليتهاي مختلف حسابداري

۲-طراحي شيوه كد گذاري جهت حسابهاي مختلف مطابق با شرايط و نيازهاي بيمارستان به نحوي كه امكان تهيه انواع گزارش ها ايجاد گردد .

۳-تهيه، تدوين و بروز آوري مستمر كليه آيين نامه ها ، دستورالعمل ها و قوانين و مقررات مالي و حسابداري

۴-تهيه ، تنظيم و صدور كليه اسناد حسابداري مورد نياز

۵-تهيه ليست هاي بيمه وماليات و ارسال آن به سازمان هاي مربوطه در موعد قانوني

۶-ورود اطلاعات اسناد مالي صادر شده به نرم افزار حسابداري

۷-تهيه نسخه هاي پشتيبان ( Back Up) از اطلاعات نرم افزار حسابداري در دوره هاي زماني مناسب

۸-انجام تمهيدات لازم به منظور طبقه بندي ، بايگاني و حفظ و حراست از اسناد مالي و دفاتر قانوني

۹-كنترل و نظارت دوره اي حساب تنخواه داران

- انجام كليه فعاليت هاي حسابداري مرتبط با فرايند ورود كالابه انبار /انبارهاي بيمارستان و خروج كالا از انبار/انبارهاي بيمارستان

۱۰-همكاري و هماهنگي با ساير واحدهاي مديريت منابع مالي و حسابداري

۱۱-بستن حساب ها در پايان سال مالي و تهيه صورت هاي مالي ساليانه نظير تراز نامه و صورت سود و زيان و ارائه به هيات امنا و مديريت ارشد بيمارستان

۱۲-انجام كليه اقدامات لازم جهت برنامه ريزي نيروي انساني ، ايجاد هماهنگي و سازماندهي مناسب نيروي انساني براي انجام فعاليت هاي صندوق داري در بيمارستان

۱۳-كنترل و نظارت دقيق ومؤثر بر فعاليت هاي متصديان صندوق در بيمارستان

۱۴-انجام كليه فعاليت هاي مرتبط با خزانه داري بيمارستان

۱۵-ثبت حساب هاي مالي در دفاتر قانوني در فواصل قانوني منطبق با گزارش خلاصه اخذ شده از سيستم مالي

۱۶-تعيين بهاي تمام شده هر يك از انواع خدمات بيمارستان

- صفر كردن مانده حساب كليه تنخواه ها در پايان سال مالي

- بررسي كردن مانده حساب كليه تنخواه ها در پايان سال مالي

- طراحي ، توسعه ، ايجاد و به روز آوري پايگاه هاي داده و بانكهاي اطلاعاتي لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات پايه و تفصيلي مورد نياز

- انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضائات مختلف سازماني و محيطي بيمارستان