رفتن به محتوای اصلی
x

بهبود کیفیت

 

مرادی

 

نام و نام خانوادگی :  زهره  مرادی

 سمت : مسئول بهبود کیفیت

 تحصیلات : کارشناسی  پرستاری

   تلفن :   ۳۷۴۸۹۳۹۷                  داخلی    :  104

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            

کیانی

نام و نام خانوادگی :  پریسا   کیانی

 سمت : کارشناس بهبود کیفیت

 تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت

   تلفن :   ۳۷۴۸۹۳۹۷          داخلی    :  134

                                                          

     سلیمیان

نام و نام خانوادگی :  نسترن  سلیمیان

 سمت : کارشناس بهبود کیفیت

  تحصیلات : کارشناس مدیریت                                 

   تلفن :   ۳۷۴۸۹۳۹۷       داخلی    :  134