رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست

Reasat

 

نام و نام خانوادگی   : دکتر حمید رضا   میرزائیان

سمت رئیس بیمارستان

تلفن :  ۳۷۴۸۹۳۹۷          داخلی : ۱۱۳