رفتن به محتوای اصلی
x

بهداشت محیط

نام و نام خانوادگی :  ناهید برزگرمقدم

 تحصیلات : کارشناس بهداشت محیط

سمت :  مسئول بهداشت محیط مرکز

 تلفن : ۳۷۴۸۹۳۹۰         داخلی   : ۳۲۱

 

شرح وظایف  :

۱- جمع‌آوري، تنظيم، طبقه‌بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات و آمارهاي مورد نياز بهداشت محيط قسمت‌هاي مختلف بيمارستان.

۲- شناخت ،‌دسته بندي و تعيين اولويت ها و نيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان.

۳- مطالعه و تحقيق در زمينه مسائل بهداشت محيط بيمارستان.

۴- انتخاب و پيشنهاد روش‌هاي جديد كاربردي در جهت برنامه‌ر‌يزي و ارتقاء كمي و كيفي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان.

۵- اجرا، پيگيري و نظارت بر اعمال مفاد آئين نامه‌ها، ضوابط و استانداردها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغ شده در حيطه وظايف.

۶- تشكيل و شركت در جلسات و كميته‌هاي علمي، تخصصي، ‌اجرايي بهداشت محيط و كنترل عفونت‌هاي بيمارستاني و پيگيري مصوبات آن در حيطه وظايف.

۷- انجام بازديد و نظارت مستمر برابر مقررات برحسب ضرورت از اتاق‌هاي عمل و زايمان ـ بخش‌ها ـ تأسيسات آب و فاضلاب و آشپزخانه ـ انبار و سردخانه مواد غذايي و مركز سترون‌سازي و لندری.

۸- نظارت و كنترل بر امر تفكيك ، جمع‌آوري، حمل و دفع مواد زائد جامد.

۹- برنامه‌ريزي، نظارت و پيگيري اجراي برنامه‌هاي كنترل منابع آلوده كننده هوا و سر و صدا و بهره‌برداري مناسب از سيستم گرمايش و سرمايش (تهويه) بيمارستان.

۱۰- نظارت و پيگيري برنامه‌هاي مستمر گندزدايي و شستشوي قسمت‌هاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي.

۱۱- كلرسنجي آب و نمونه برداري به منظور كنترل آلودگي از قمست‌هاي مختلف بيمارستان از قبيل: آب ـ فاضلاب.

۱۲- پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قسمت‌هاي ذيربط.

۱۳- برنامه ريزي و نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان.

۱۴- برنامه ريزي در جهت مبارزه با حشرات و جوندگان.

۱۵- برنامه‌ريزي، نظارت و پيگيري گندزدايي ـ سم پاشي قمست‌هاي مختلف بيمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي و زيست محيطي.

۱۶- نظارت بر امر كنترل سلامت كاركنان (اخذ كارت بهداشتي و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد) قسمت آشپزخانه ـ آبدارخانه ـ لندری.

۱۷- پيگيري انجام ‌آزمايشات و معاينات كاركنان بطور كلي و خصوصاً در معرض عوامل زيان آور از جمله پرتوكاران و رفع نواقص ايمني و حفاظتي بخش پرتوپزشكي.

۱۸- تهيه گزارش مشكلات بهداشت محيطي به مسئولين ذيربط بيمارستان و انعكاس آن از طريق مسئولين مذكور به مراجع بالاتر.

۱۹- مشاركت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت براي كاركنان ـ بيماران ـ مراجعين و كارآموزان.

۲۰- نظارت، كنترل و ييگيري مسائل بهداشت محيط محدوده اطراف بيمارستان با هماهنگي مركز بهداشت منطقه.

۲۱- ثبت فعاليت‌ها و تنظيم گزارش ماهانه از اقدامات و اصلاحات انجام شده در رفع مشكلات بهداشتي.

۲۲- انجام ساير امور محوله از طريق مسئولين ذيربط.