previous pauseresume next

داروخانه

 

"      داروخانه شبانه روزی بیمارستان تخصصی شفا    "

 

 

نام و نام خانوادگي: دکتر حمزه رفیعی

 

سمت : کارشناس امور دارویی

 

تحصيلات :  دکتری داروسازی

 

تلفن : ۳۷۴۸۹۳۹۰    داخلی : ۴۰۳ ۱۲۸       مستقیم  :  ۳۷۴۸۸۸۷۶

 

 پست الکترونیک:  Pharmacist84@yahoo.com

رسالت بخش:

تامين دارو و لوازم مصرفي مورد نياز بيماران در كليه بخش ها و اتاق عمل و واحدهاي پاراكلينيكي بیمارستان، نظارت بر نحوه نگهداري انواع داروها در داروخانه و انبار دارو و بخش ها، ارائه اطلاعات دارويي به كليه پرسنل بیمارستان، بازديد از بخش ها و بررسي پرونده بيماران

 

 

وظایف سازمانی  :

۱- مدیریت و پیگیری فعال جهت تهیه فرمولری دارویی بیمارستان و به روز نمودن این فرمولری طی دوره های زمانی مشخص به تشخیص کمیته دارو و درمان بیمارستان

۲- اجرا و پیگیری مصوبات و شرکت در جلسه کمیته دارو و درمان بیمارستان به عنوان دبیر کمیته

۳- فعال نمودن کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو با هماهنگی کمیته دارو و درمان زیر نظر دفتر تحقیق وتوسعه معاونت غذا و دارو

۴- دريافت دستورالعمل هاي مربوط به نحوه توزيع، تكميل، جمع آوري و ارسال فرم هاي گزارش دهي عوارض ناخواسته دارويي و برنامه ريزي و پيگيري اجراي اين دستورالعمل ها و ارسال فرم ها به مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها  (ADR)

۵- بررسي و نظارت علمي بر پرونده هاي دارويي بيماران بستري به منظور رعايت اصول علمي در تجويز و مصرف منطقي دارو، ملزومات و تجهيزات مصرفي

۶- بازدید ادواري از داروخانه، انبارها، استوك بخش، ترالي احياء و ساير محلهاي نگهداري دارو ملزومات مصرفی به منظور حصول اطمينان از رعايت اصول فني و علمي

۷- ارائه طرحها، پيشنهادات و نظرات اصلاحي در بهينه سازي امور بخش خدمات دارويي

۸- تكميل فرمهاي كنترل كيفي محصولات در حين مصرف از نظر تغييرات فيزيكي، مشكلات بسته بندي

۹- مدیریت و نظارت برعملکرد روزمره کارکنان بخش خدمات دارویی بیمارستان

۱۰- برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت سیاست ها و د ستورالعمل های اجرایی بخش خدمات دارویی بیمارستان

۱۱- برنامه ریزی و مدیریت جهت تامین مقادیر کافی و به موقع از دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان

۱۲- تدوین دستورالعمل روشن و نظارت بر اجرای صحیح آن در نگهداری، توزیع و مصرف و حفظ مستندات داروهای مخدر و گران قیمت

۱۳- ارتباط مستمر متقابل با حوزه نظارتی قانونی (معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی) جهت اجرای دستورالعمل ها و رعایت استانداردهای ابلاغی و ارایه پیشنهادات مرتبط

۱۴- تهیه و تدوین آموزش های دارویی و دوره ای سالیانه و همکاری با مسئول فنی داروخانه و سوپروایزر آموزشی بیمارستان در اجرای این برنامه ها جهت کادر درمانی بیمارستان

۱۵- همکاری لازم جهت اجرای برنامه های پژوهشی مرتبط با سایر دست اندرکاران

۱۶-پیگیری مستمر و ارتباط کارشناسی با تیم اتوماسیون بیمارستان جهت بروز رسانی نرم افزارهای مورد استفاده دربخش خدمات دارویی و دسترسی به گزارشات مرتبط از سایر بخش ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی و امور رفاهی

             

ارتباط با ما

      

    اصفهان - کلیشاد - کمربندی بهارستان  - بیمارستان تخصصی شفا ( کلیشاد و سودرجان )

تلفن  : ۹۲-۳۷۴۸۹۳۹۰