previous pauseresume next

Anbar

            

 

 

 نام و نام خانوادگی : قربانعلی  حیدری

تحصیلات  : کارشناس حسابداری

 سمت  : مسئول انبار

تلفن : ۳۷۴۸۹۳۹۰       داخلی  ۱۵۳

رسالت   :  نگهداری و به روز بودن وظایف محوله

چشم انداز :  برقراری نظم وقانونمندی واحدها در استفاده از کالا ها واقلام مرکز و جلوگیری از مصرف بیهوده و استفاده بهینه

 

 

 

شرح وظایف  :

۱- بروز رسانی موجودی انبار از نظر سیستمی و از نظر فیزیکی

۲- تهیه صورت اقلام مورد نیاز جهت استوک انبار و تنظیم درخواست خرید

۳- تکمیل امضاء درخواست خرید کالاو تحویل به مسول تدارکات جهت خرید

۴- نظارت بر کالا های خریداری شده توسط کارپردازو تطبیق کالا ها با درخواست و تحویل  جهت انتقال به انبار

۵- وارد کردن اقلام خریداری شده در سیستم نظام نوین و رسید انبار

۶- تحویل گرفتن درخواست کالا از انبار از بخش ها و واحدها پس از تکمیل امضا  جهت تحویل اقلام بخش ها و واحدها

۷- تحویل اقلام درخواستی به واحد ها و بخش ها 

۸- کنترل درخواست های بخش ها و واحدها  با توجه به مصرف و آمار موجود سیستم برای جلوگیری از اسراف

۹- تحویل حواله صادره به مسول بخش و یا واحد درخواست کننده جهت مطابقت و مهر و امضا تحویل گیرنده

۱۰- بایگانی حواله های صادره در زونکن

۱۱-انبار گردانی ماهیانه  داخلی جهت تطبیق موجودی ها و انبار گردانی پایان سال هماهنگ با دانشگاه علوم پزشکی

۱۲- بررسی کالا های دریافتی از واحد ها و تایید رسید آنها

 

 

 

 

روابط عمومی و امور رفاهی

             

ارتباط با ما

      

    اصفهان - کلیشاد - کمربندی بهارستان  - بیمارستان تخصصی شفا ( کلیشاد و سودرجان )

تلفن  : ۹۲-۳۷۴۸۹۳۹۰